Help and Support Help and Support
 

Law Compliance Unit Report

Details of Reported Person   Dettalji dwar il-persuna rrapurtata
Name     Isem
Surname     Kunjom
I.D. Nru. I.D.
No. / Name of House Nru / Isem tad-Dar
Street Triq
Locality Lokalita
 
Please indicate what the person is being reported for   Immarka t-tip t'abbuz li qed jigi rrapurtat
Undeclared Employment Impjieg mhux iddikjarat
Working while Registering Tirregistra u tahdem
Foreigner without Permit Barranin bla permess
Under-Age Eta Minuri
Receiving Social Benefits Tircievi Beneficcji Socjali
Other     Ohrajn
 
Place of work   Post tax-Xoghol
Company/Business Name     Isem tal-Kumpanija / Business
Company Address Indirizz tal-Kumpanija
Company Locality Lokalita tal-Kumpanija
Business Type It-Tip ta' xoghol tal-Kumpanija
Type of work being done by person reported Ix-xoghol li qed taghmel il-persuna rrapurtata
Time work is performed Hinijiet li l-persuna rrapurtata li tahdem
 
Describe the workplace environment Iddeskrivi l-ambjent tal-post tax-xoghol
Other Remarks Xi Rimarki ohra li tista zzid
 
Note: It is important to fill up as much details as possible to ensure successful results.
This report does not disclose  the sender’s identity. Anonymity is guaranteed as per Data Protection Act
Nota: Biex l-investigazzjoni tkun success, importanti li kemm jista jkun tnizzel l-informazzjoni kollha mehtiega.
Dan ir-rapport ma jizvelax l-identita ta’ min jibghat il-formola. L-anonimita tal-persuna hija ggarantita bis-sahha tad-Data Protection Act